Skip to content

K programu je pro ně vytvořen také podrobný manuál. Obsah je vytvořen s ohledem na vývojové potřeby žáků ve věku 11-13 let a je předáván skrze zážitkové a vzdělávací aktivity, diskuze, kterými je pedagog provádí jako jejich průvodce a vzor.

Všech pět pohromadě  je výsledkem intenzivní spolupráce zahraničních a českých odborníků a klíčových účastníků. Při vývoji programu a školení pro učitele jsme vycházeli ze vzdělávacích programů založených na důkazech, zaměřených na podporu duševního zdraví a well-beingu ve školách.

Založený na důkazech

Existují přesvědčivé důkazy, které ukazují, že sociálně-emoční učení je klíčem k well-beingu, což vede ke zlepšení postojů k sobě samému, k druhým lidem ke škole, ke zvýšení prosociálního chování i studijních výsledků a slouží jako ochranný faktor proti psychickým problémům. Gramotnost v oblasti duševního zdraví poskytuje nezbytný základ pro podporu duševního zdraví, prevenci a péči a bylo prokázáno, že snižuje stigmatizaci a usnadňuje vyhledávání pomoci a včasnou identifikaci problémů v oblasti duševního zdraví. Všech pět pohromadě bylo vytvořeno, pilotováno a revidováno v průběhu více jak 2 let formativního výzkumu, směřujícího k realizovatelnosti a udržitelnosti programu.

Spolupracující

Všech pět pohromadě bylo vyvinuto pracovní skupinou Duševní zdraví u dětí a adolescentů, která funguje v rámci oddělení Sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví v České republice. Vývoj programu byl konzultován se skupinou klíčových účastníků včetně jednotlivců z vládního a vzdělávacího sektoru, ředitelů a pedagogů a odborníků na duševní zdraví dětí a mládeže. Tyto skupiny se podílely na přípravě záměrů a cílů projektu, strategickém plánování, pilotování školení pro učitele, vývoji lekcí a zdokonalování programu. Program a školení pro pedagogy bylo vypracováno ve spolupráci s odborníky na duševní zdraví dětí a adolescentů a dále revidováno dle zpětné vazby všech klíčových účastníků a návrhů poskytnutých pilotujícími pedagogy.

Pozitivní

Základním prvkem lekcí je pozitivní gramotnost v oblasti duševního zdraví, která přesahuje učení se o duševních nemocech a stresorech a umožňuje žákům rozvíjet a udržovat duševní well-being. Všech pět pohromadě bylo vyvinuto se záměrem podpořit mladé lidi při rozvíjení jejich plného potenciálu, budování odolnosti, zaměřování se na silné stránky, potenciál a schopnost čelit výzvám a stresorům. Program, školení pro pedagogy a manuál se zaměřují na budování odolnosti a dovedností, které podporují dobré duševní zdraví a well-being u pedagogů i žáků.

Udržitelný

Tento program byl vyvinut tak, aby byl integrován do různých kulturních, strukturálních a školních kontextů. Nejlepší je zavést program do stávajících rámců, aby se zajistilo, že všech 20 lekcí bude možné realizovat v průběhu školního roku. Všech pět pohromadě povzbuzuje a podporuje školy a pedagogy v úspěšné implementaci poskytnutím kontextově specifických instrukcí a zdrojů k informování o programu v příslušném vzdělávacím rámci. V českých školách je Všech pět pohromadě koncipováno tak, aby byl program realizován v rámci předmětu Výchova ke zdraví.

0 %
patnáctiletých dívek a 13 % patnáctiletých chlapců uvedlo, že se více než jednou cítí “na dně” .
1 z 5 dětí ve věku 13-18 let již má duševní onemocnění nebo se u něj může rozvinout.
0 %
duševních onemocnění se projeví již před 14. rokem věku a 75 % do věku 24 let.